Hva er Aktiv TL-undervisning? 
Aktiv TL-undervisning er undervisningsopplegg hvor fysisk aktivitet blir brukt som undervisningsmetode. Hvert undervisningsopplegg foreslår hvilke trinn det er egnet for, og viser til relevante kompetansemål. Fagene er delt inn i underkapitler fordelt etter hovedområdene. Dermed er det flere av oppleggene som gir muligheter for variasjoner etter elevenes kunnskapsnivå. Til hvert undervisningsopplegg står det hva som trengs av utstyr og forberedelser, og hvor aktiviteten kan gjennomføres. Alt av nødvendig tilleggsmateriale ligger i skjemabanken på trivselsleder.no. 

Barn og unge risikerer å sitte stille i over 90 prosent av undervisningstiden på grunn av få timer kroppsøving og lite aktivitet i øvrig undervisning. Gjennom Aktiv TL-undervisning vil vi motivere deg som lærer til å gjennomføre mer av undervisningen mens dere er i aktivitet. 

   


H
vorfor Aktiv TL-undervisning?
Barn har ulike talenter og bruker sansene sine forskjellig. Aktiv TL-undervisning skal være et hjelpemiddel for å variere undervisningen og bidra til at elevene lærer gjennom praktisk erfaring. Målet med Aktiv TL-undervisning er å gjøre undervisningen enda mer lystbetont, aktiv, engasjerende og motiverende, slik at enda flere elever opplever mestring! 

Hva sie​r forskning?
Forskning viser at fysisk aktivitet har svært positive effekter på læring og læringsmiljø, og har positiv påvirkning på akademiske resultater, spesielt matematikk, lesing og skriving (Pedersen m.fl. 2016). Videre viser forskning at uteskole har positiv virkning innenfor en rekke områder som påvirker barnas helse og lyst til å lære (Jordet, 2011). Elevene selv liker den praktisk baserte tilnærmingen til kunnskap. De trekker frem den fysiske aktiviteten og det sosiale fellesskapet som verdsatte faktorer i læringsprosessene (Hage, 2010). 

Pedersen BK, Andersen LB, Bugge A, Nielsen G, Overgaard K, Roos E & von Seelen J. (2016). Fysisk aktivitet – læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. København: Vidensråd for Forebyggelse.

Jordet, AN. (2011). Uteskole: et bidrag til økt fysisk aktivitet – og bedre læringsutbytte. Hentet fra http://aktivitetsbanken.udir.no/Tema/Arealer/Uteskole/Uteskole-et-bidrag-til-okt-fysisk-aktivitet--og-bedre-laringsutbytte/

Hage, L. (2010). UTESKOLE – helse og læring hånd i hånd? En praktisk tilnærming til kunnskap i grunnskolen – elevenes meninger og opplevelser. (Masteroppgave). UMB i Ås. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/189316/uteskole%20læring%20og%20helse.pdf?sequence=1&isAllowed=y

   


Aktiv TL-undervsiningskurs for ansatte
Som TL-skole blir man invitert på årlige Aktivitetskurs for ansatte. Da inviteres flere kommuner i samme region til felles kurs. Dette fører til relasjoner på tvers av kommuner og gode erfaringer utveksles mellomdeltagerne. Vi ønsker at alle skoler benytter seg av dette tilbudet!

Formål 
Aktivitetskursene er en viktig del av opplæringen vi tilbyr for å styrke våre trivselsskoler. Kurset skal gi motivasjon, inspirasjon, samhold og glede til å fortsette det gode arbeidet med Trivselsprogrammet. 

Alle lærere, assistenter, TL-ansvarlige og TL-koordinatorer blir invitert og vi anbefaler at flere fra samme skole deltar. Aktivitetsdagen gir inspirasjon til mer og variert fysisk aktivitet både i friminutter og i undervisningen. 

Vi oppfordrer deltagerne på aktivitetsdagen til å holde kurs på egen skole i etterkant. 

Innhold
Kurset varer mellom 60 og 90 minutter og inneholder 4-6 ulike aktiviteter. I samarbeid med kursholder avgjør man hva slags type aktiviteter man ønsker; friminuttsaktiviteter og/eller Aktiv TL-undervisning. Deltagerne møter mange spennende aktiviteter, både med og uten utstyr. Vi samarbeider med en rekke særforbund som også kan stille med instruktører. 

Ta kontakt med oss i Trivselsteamet dersom et slikt kurs kan være interessant for deres skole.


 
  
   
   


 1 av 6        Neste >>
 
 
Trivselsprogrammet på Youtube
Følg oss på Facebook
Skriv ut.
Legg til i favoritter.
Tips en venn
 
Telefon: 47 44 44 18 |  E-post: post@trivselsleder.no
Tilbakemelding om hjemmesidene: web@trivselsleder.no
 
Utvikling og implementering: assist2net

Samarbeidspartner:


© Copyright 2009-2016 Trivselsleder AS. Programmet som helhet är beskyttet etter loven om åndsverk. Rettighetene til programmet tilhører Trivselsleder AS. Programmet, inkludert alt materiale – muntlig og skriftlig – kan kun benyttes av medlemsskoler.