Meny Lukk

Om programmet

Informasjon om Trivselsprogrammet

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Per dags dato brukes programmet av flere enn 1 400 skoler i Skandinavia. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever fra 4.-10. trinn som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. At elever som legger til rette for trivsel ikke skal mobbe, er derfor en selvfølge. Opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd, pålegger skolene å forhindre mobbing. Trivselsprogrammet bidrar også til økt aktivitet i undervisningen gjennom Aktiv TL-undervisning. 

 

Trivselsprogrammets mål er å:

  • gi økt trivsel
  • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • bygge vennskap
  • forebygge konflikter og mobbing
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

 

Hva gjør en trivselsleder?

En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. De må være mobbefrie, vennlige og respektfulle. Alle trivselsledere får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

På skolen har trivselslederne ansvar for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminutter. Alle lederne er synlig med vester eller kapteinsbånd. Trivselslederne leder aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlige møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene sammen med TL-ansvarlige. 

 

Trivselsprogrammet er et helhetlig skoleprogram som også setter fokus på økt aktivitet og inkludering i undervisningen. Under kan du lese om hva mer vi tilbyr:
 

Aktiv læring

Aktiv læring er en samling av undervisningsopplegg hvor fysisk aktivitet blir brukt som metode. Hvert undervisningsopplegg foreslår hvilke trinn det er egnet for, og viser til relevante kompetansemål. Oppleggene gir muligheter for variasjoner etter  elevenes kunnskapsnivå og vil bidra til at flere barn opplever mestring. Aktiv læring skal være et hjelpemiddel for å variere undervisningen og bidra til at elevene lærer gjennom praktisk erfaring. Elevene selv liker den praktisk baserte tilnærmingen til kunnskap. De trekker frem den fysiske aktiviteten og det sosiale fellesskapet som verdsatte faktorer i læringsprosessene.

Move it

Move it er en samling med korte og engasjerende aktive pauser til undervisningstimene. Disse lekene kan også legges inn i TL-hjulet.

Digitale ressurser

Trivselsledere og ansatte ved skolene kan benytte seg av våre ressurser på trivselsleder.no. Her finnes cirka 700 leker som kan brukes i friminutt, kroppsøving, FYSAK, SFO/AKS eller lignende. Det er også cirka 100 Move it aktiviteter og over 250 undervisningsopplegg i Aktiv læring. På hjemmesiden er det et eget verktøy for å sette opp periodeplaner for TL-lek i friminuttet, og et TL-hjul som gjør det enkelt å få inn mer fysisk aktivitet i undervisningstiden. Alle disse verktøyene er med på å gi din skole økt kontinuitet i arbeidet med fysisk aktivitet.

Kurs for personalet

Alle medlemsskolene har tilbud om å delta på et årlig aktivitetskurs for personalet. Kursene er praktiske og tilpasses skolenes ønsker.

 

Dette får dere som Trivselsskole:

- Oppstartsmøte og kick off
- To lekekurs i året for trivselslederne
- Ett nettverksmøte per år for de TL-ansvarlige på skolen
- God oppfølging fra Skoleansvarlig hos oss
- Web møte med rektor og TL-ansvarlige en gang per år
- Webinarer i løpet av skoleåret
- Aktivitetskurs og Aktiv læring-kurs for skolens ansatte en gang per år
- Kartleggingstjeneste mot elever og TL-ansvarlige
- Tilgang til min side på trivselsleder.no. Her finnes blant annet over 700 leke- og aktivitetsbeskrivelser og over 250 aktive undervisningsopplegg.
- Tilgang på Move it: Korte og effektive leker som kan brukes som avbrekk i undervisningen. 
- Oppstartspakke