Meny Lukk

Om programmet

Informasjon om Trivselsprogrammet

Trivselsleder er Skandinavias største program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. Per dags dato brukes programmet av flere enn 1 400 skoler i Skandinavia. Mobbefrie trivselsledere (TL) er elever fra 4.-10. trinn som bidrar til bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. At elever som legger til rette for trivsel ikke skal mobbe, er derfor en selvfølge. Opplæringslovens paragraf 9a-3, tredje ledd, pålegger skolene å forhindre mobbing. Trivselsprogrammet bidrar også til økt aktivitet i undervisningen gjennom Aktiv TL-undervisning. 

 

Trivselsprogrammets mål er å:

  • gi økt trivsel
  • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
  • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
  • bygge vennskap
  • forebygge konflikter og mobbing
  • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Kombinert med gode handlingsplaner eller programmer mot mobbing, er målet at Trivselsprogrammet også skal kunne bidra til å redusere mobbing. Skolene oppfordres derfor til å ha egne opplegg for å avdekke og håndtere mobbesaker.

 

Hva gjør en trivselsleder?

En trivselsleder skal være med på å bidra til økt aktivitet, bedre samhold og et tryggere skolemiljø. Trivselslederne har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. De må være mobbefrie, vennlige og respektfulle. Alle trivselsledere får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. I tillegg får de også tips om hvordan de skal opptre som ledere, hva som er viktig for en god trivselsleder og innlæring av viktige verdier som inkludering, vennlighet og respekt.

På skolen har trivselslederne ansvar for igangsetting og ledelse av lek og aktivitet i friminutter. Alle lederne er synlig med vester eller kapteinsbånd. Trivselslederne leder aktivitetene og sørger for at alle som vil, får være med. De passer på at alle følger reglene, og oppfører seg fint mot hverandre. På jevnlige møter planlegger og evaluerer trivselslederne aktivitetene sammen med TL-ansvarlige. 

 

Trivselsprogrammet på barneskole: 

På 4.-7. trinn holdes det nominasjonsvalg av trivselsledere to ganger i året. Elevene stemmer anonymt på de i klassen som de mener er vennlige og respektfulle mot andre, og som aldri mobber. De kan stemme på flere, men også seg selv. Resultatet fra valget skal aldri presenteres for elevene, det er kun til bruk for læreren. 

Læreren følger hovedsakelig resultatene fra valget, men har i visse tilfeller rett til å overstyre elevenes nominasjon. Hvis klassen nominerer elever som læreren mener er involvert i mobbing eller utfrysning, skal læreren utsette elevens kandidatur til neste valgperiode. Dette gjelder for eksempel «negativt populære» elever som har nok venner i klassen til å bli valgt, men som holder enkeltelever utenfor leken. 

Elevene velges for et halvt år av gangen, men kan gjenvelges. For å sikre en rotasjon av vervet, kan læreren velge å la elever som har vært trivselsledere to ganger på rad, stå over neste periode. 

 

Trivselsprogrammet på ungdomsskole:

Søknad
På ungdomsskolen søker elever på 8.-10. trinn om å få bli trivselsledere (TL). Dette gjøres ved at elevene fyller ut et søknadsskjema. Kontaktlærer samler inn søknadene til elevene og gjør en vurdering av kandidatens egnethet til vervet som trivselsleder. TL-ansvarlige gjør en helhetlig vurdering av klassenes søknader. På ungdomsskolen er elevene vanligvis trivselsleder for ett år av gangen. Det er viktig at lærerne sørger for rotasjon av vervet dersom det er behov for det. Alle som blir tildelt vervet som trivselsleder skal være mobbefri, vennlig og respektfull. 

TL-styre
Vi anbefaler ungdomsskolene å opprette et TL-styre bestående av 4-6 personer med ulike roller. TL-styret har hovedansvar for oppfølging og drift av Trivselsprogrammet på skolen. Det anbefales at styret har møte annen hver uke. 

TL i valgfag
Ved å implementere Trivselsprogrammet i valgfag vil TL-styret etableres i valgfaget. Elevene søker og får mulighet til å fordype seg i Trivselsprogrammet gjennom arbeid i valgfag. Valgfagene som er aktuell er Innsats for andre og Fysisk aktivitet og helse. I Innsats for andre er det laget et eget undervisningsopplegg som strekker seg over et helt år. Opplegget er basert på kompetansemålene i Kunnskapsløftet.

TL-Mester
TL–Mester er en individuell konkurranse hvor målet å ha en rekke øvelser der hver deltager får poeng etter prestasjon. I noen øvelser konkurreres det lagvis, men poengutdelingen er individuell. Øvelsene vil være svært varierte slik at hver elev skal kunne oppleve mestring. Elevene vil blant annet bli utfordret i fysiske øvelser og hjernetrim. I tillegg vil noen av øvelsene bli avgjort av ren tilfeldighet.

Varigheten på konkurransen er avhengig av antall deltagere og antall øvelser skolen velger. Trivselsprogrammet anbefaler at TL-Mester gjennomføres på skolen som et årlig arrangement i regi av trivselslederne. Hovedtanken er at konkurransene skal gjennomføres i storefri for å skape mer aktivitet i friminuttene. Vi ønsker at trivselslederne skal få et eierskap til arrangementet. 

TL-ansvarlig og trivselslederne er ansvarlige for gjennomføringen av konkurransen. Trivselsledere som er med på å arrangere konkurransen, skal ha mulighet til å kunne delta selv. Alle nødvendige skjema og øvelser finnes i skjemabanken under ”TL-Mester”.